(+34) 952 47 71 08 | (+34) 952 47 71 12

despacho.juridico@iura.es

Avda. Jesús Santos Rein, 17, Urb. Puebla Lucía, Edificio Mirado, 1ª Planta, 29640 Fuengirola (Málaga)

© 2020 IURA Despacho Jurídico S.L.P.

Skador orsakade av flygbolag

PERJUICIOS OCASIONADOS POR LAS COMPAÑIAS AÉREAS

Skador orsakade av flygbolag

VAD HÄNDER MED BAGAGET?

Flygtransporter är till sin natur gränsöverskridande, vilket har lett till att viktiga aspekter av deras reglering fastställs i internationella och EU-förordningar. Således fastställs passagerarnas rättigheter i:

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

– 2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen).

Eftersom vi befinner oss i sommar- och semestertider är det viktigt att fundera över hur vi ska resa. Många gånger kan flygresan bli en verklig utmaning och till och med få oss att misströsta, särskilt i de fall då det flygbolag som vi har valt att resa med orsakar oss någon form av skada. I dessa fall måste vi vara tydliga med våra rättigheter som passagerare:

 1. Rätten till information om vår flygning. Därför måste flygbolaget dela ut ett formulär om passagerarnas rättigheter.
 2. Rätt till vård eller rätt till assistans. Flygbolaget är skyldigt att erbjuda och tillhandahålla: tillräckligt med mat och dryck, två telefonsamtal eller tillgång till e-post och transport och hotellboende, om det behövs.
 3. Rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning, alltid enligt passagerarens val.
 4. Rätten att bli kompenserad, dvs. rätten till ersättning.
  Fall där kompensation, dvs. rätten till obligatorisk kompensation, är tillgänglig är följande

-Inställd och försenad flygning.

-Uteblivet anslutningsflyg.

-Överbokning eller nekad ombordstigning.

-Byte av klass i flygplanskabinen.

I dessa fall är de belopp som ska betalas per passagerare följande

 1. 250 € för flygningar upp till 1500 km.
 2. 400 € för alla flygningar inom gemenskapen över 1500 km och för alla andra flygningar mellan 1500 och 3500 km.
 3. 600 euro för alla flygningar som inte omfattas av a och b ovan.
  Montrealkonventionen, som nämns ovan, syftar till att fastställa enhetliga rättsliga regler för att reglera flygbolagens ansvar vid skador på passagerare, bagage och varor, i detta fall under internationella resor.

Vid incidenter som omfattar förstörelse, förlust, skada eller försening av bagage är flygbolaget ansvarigt för att reparera eller återställa den skada som orsakats.

Om någon oegentlighet upptäcks i bagaget måste detta därför omedelbart rapporteras till flygbolaget innan flygplatsen lämnas.

När denna anmälan har gjorts utfärdas en rapport om oegentligheter i bagaget (PIR), med en kopia till passageraren. Detta dokument är obligatoriskt och nödvändigt för att kunna göra anspråk på ersättning vid förlust, försening eller förstörelse av bagage.

I själva Montrealkonventionen fastställs tidsfristerna för detta krav i de olika fallen:

 1. 7 dagar från mottagandet av bagaget vid skada på bagaget.
 2. 21 dagar från mottagandet av bagaget vid försening.
 3. Vid förlust av bagage finns det ingen tidsgräns.
  I dessa fall bör man komma ihåg att mottagandet av bagaget utan protest från passageraren ska utgöra en presumtion, om inte annat bevisas, att bagaget har levererats i gott skick och i enlighet med transportdokumentet.

Slutligen, om problemen med flygbolagen inte kan lösas, är det möjligt att vidta rättsliga åtgärder för att försvara sina rättigheter i enlighet med reglerna i varje medlemsstat.

Inga kommentarer

Posta en kommentar